Każdy mu­siał mieć ko­goś, wokół ko­go kręciło się je­go życie, dla ko­go mógł działać. Bier­ność oz­naczała pewną śmierć. Działanie było je­dyną szansą przetrwania.


każdy-mu­siał-mieć-ko­goś-wokół-ko­go-kręło ę-­go-życie-dla-ko­go-mógł-działać-bier­ność oz­naczała-pewną-śmierć
gustaw herling-grudzińskikażdymu­siałmiećko­gośwokółko­gokręciło sięje­gożyciedlamógłdziałaćbier­ność oz­naczałapewnąśmierćdziałanie byłoje­dynąszansąprzetrwaniakażdy mu­siałmu­siał miećmieć ko­gośwokół ko­goko­go kręciło siękręciło się je­goje­go życiedla ko­goko­go mógłmógł działaćbier­ność oz­naczała pewnąpewną śmierćdziałanie było je­dynąje­dyną szansąszansą przetrwaniakażdy mu­siał miećmu­siał mieć ko­gośwokół ko­go kręciło sięko­go kręciło się je­gokręciło się je­go życiedla ko­go mógłko­go mógł działaćbier­ność oz­naczała pewną śmierćdziałanie było je­dyną szansąje­dyną szansą przetrwania

Myślę, że sa­mot­ność jest gor­sza niż śmierć, bo śmierć jest ak­tem, na który nie ma­my wpływu, choć bar­dzo bo­li, jest po­za na­mi, a sa­mot­ność jest roz­dra­pywa­niem. Człowiek zas­ta­nawia się wte­dy, kim jest. Kim jest dla ko­goś i kim jest dla siebie, dlacze­go in­ni go nie akceptują? Zawód lekarza to jedyny zawód, który człowiek może rozpocząć w każdym wieku, z pewną szansą zarobienia na życie.Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.Śmierć - je­dyna przy­jem­ność, której nie można odczuć.Żeby życie się właści­wie ułożyło trze­ba się wokół niego trochę naskakać. Z cyk­lu po­wieści Śmierć. Da­je wyt­chnienie i ulgę. Śmierć. Od­biera i rani. Chciałabym mieć pew­ność, że że śmierć to drzwi do do in­ne­go i lep­sze­go świata, a nie tyl­ko dob­ry i uza­sad­niony bra­kiem tętna powód, byś zos­tał zam­knięty w małe, drew­niane pu­dełko i za­ko­pa­ny w ziemi na niepa­miętną wieczność.