Każdy na ziemi ma ta­kie niebo, czyściec i piekło, na ja­kie zasługuje.


każdy-na ziemi- ­kie-niebo-czyściec-i piekło-na ja­kie-zasługuje
jerzy andrzejewskikażdyna ziemima ta­kienieboczyścieci piekłona ja­kiezasługujekażdy na ziemina ziemi ma ta­kiema ta­kie nieboczyściec i piekłona ja­kie zasługujekażdy na ziemi ma ta­kiena ziemi ma ta­kie niebokażdy na ziemi ma ta­kie niebo

Każdy na ziemi ma takie niebo, czyściec i piekło, na jakie zasługuje.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy, czyściec dla kieszeni.Piękna kobieta to niebo dla oczu, piekło dla duszy i czyściec dla kieszeni.Każdy ko­lej­ny dzień zbliża i od­da­la nas tak sa­mo Nic już nie jest ta­kie ja­kie powinno Le­piej jest pat­rzeć na niebo niż w nim żyć. To straszne miej­sce, ta­kie nieu­chwyt­ne. Ta­kie miej­sce, gdzie uderza piorun i wszys­tko znika.Człowiek, jak każda is­to­ta na Ziemi, ma pra­wo do wal­ki o przetrwanie. Ale ja­ko je­dyna is­to­ta ro­bi przy tym ta­kie za­mie­sza­nie i dążenia te opiewa w słowa tak wiel­kie, ja­koby tyl­ko jej przysługi­wało to od­wie­czne prawo.