Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy.


każdy-na-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
ezopkażdynanasnosidwiesakwyjednąprzodudrugątyłudotejprzoduskładamybłędyinnychdotyłunaszewłasnedlategoichniezauważamykażdy nana nasnas nosinosi dwiedwie sakwyjedną zz przodudrugą zz tyłudo tejtej zz przoduskładamy błędybłędy innychdo tejtej zz tyłutyłu naszenasze własnewłasne ii dlategodlatego ichich nienie zauważamykażdy na nasna nas nosinas nosi dwienosi dwie sakwyjedną z przodudrugą z tyłudo tej ztej z przoduskładamy błędy innychdo tej ztej z tyłuz tyłu naszetyłu nasze własnenasze własne iwłasne i dlategoi dlatego ichdlatego ich nieich nie zauważamy

Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy. -Ezop
każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
Trzeba patrzeć do przodu, nie do tyłu, bo inaczej życie mijałoby na płaczu. -Zofia Kucówna
trzeba-patrzeć-do-przodu-nie-do-tyłu-bo-inaczej-życie-mijałoby-na-płaczu
Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-999-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp. -Henri Frederic Amiel
tysiąc-rzeczy-posuwa-ę-do-przodu-dziewięćset-dziewięćdziesiąt-dziewięć-do-tyłu-i-to-jest-postęp
Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło. -Magdalena Samozwaniec
lepiej-gdy-ę-zaczepią-z-tyłu-a-przeproszą-z-przodu-ż-gdyby-ę-to-nigdy-nie-zdarzyło
Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi. -Wilhelm Raabe
pokój-nosimy-jak-szatę-która-z-przodu-cerujemy-podczas-gdy-z-tyłu-ę-rozłazi