Każdy no­wy dzień jest kwiatem Który zak­wi­ta w naszych rękach Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc. Ser­ce to cząstka człowieka, Które tęskni, kocha i czeka.


każdy-no­wy-dzień-jest kwiatem-który-zak­wi­-w naszych-rękach-tam-gdzie ę-kocha-nig­dy-nie za­pada-noc-ser­-to cząstka-człowieka
adam mickiewiczkażdyno­wydzieńjest kwiatemktóryzak­wi­taw naszychrękachtamgdzie siękochanig­dynie za­padanocser­ceto cząstkaczłowiekaktóretęsknikochai czekakażdy no­wyno­wy dzieńdzień jest kwiatemjest kwiatem któryktóry zak­wi­tazak­wi­ta w naszychw naszych rękachrękach tamtam gdzie sięgdzie się kochanig­dy nie za­padanie za­pada nocser­ce to cząstkato cząstka człowiekaktóre tęsknikocha i czekakażdy no­wy dzieńno­wy dzień jest kwiatemdzień jest kwiatem któryjest kwiatem który zak­wi­taktóry zak­wi­ta w naszychzak­wi­ta w naszych rękachw naszych rękach tamrękach tam gdzie siętam gdzie się kochanig­dy nie za­pada nocser­ce to cząstka człowieka

Nig­dy nie zes­tarze­je się ser­ce, które kocha. -Sokrates
nig­dy-nie zes­tarze­ ę-ser­-które-kocha
Tam gdzie zaw­sze tęskni dusza, nig­dy nie umiera miłość. -Papużka
tam-gdzie-zaw­sze-tęskni-dusza-nig­dy-nie umiera-miłość
Noc po to w ser­cu człowieka za­pada, by na je­go dnie za­jaśniały gwiazdy. -Jan Grzegorczyk
noc-po to w ser­cu-człowieka-za­pada-by na ­go-dnie-za­jaśniały-gwiazdy