Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa.


każdy-nos-ale-nie-każdy-nosa
józef bułatowiczkażdynosaleniekażdynosakażdy mama nosale nienie każdykażdy mama nosakażdy ma nosale nie każdynie każdy makażdy ma nosaale nie każdy manie każdy ma nosaale nie każdy ma nosa

Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-) Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił