Każdy od­ma­wia ja­kieś po­lityczne modły. Tyl­ko ołtarze nas różnią.


każdy-od­­wia-ja­kieś-po­lityczne-modły-tyl­ko ołtarze-nas-różą
władysław loranckażdyod­ma­wiaja­kieśpo­litycznemodłytyl­ko ołtarzenasróżniąkażdy od­ma­wiaod­ma­wia ja­kieśja­kieś po­litycznepo­lityczne modłytyl­ko ołtarze nasnas różniąkażdy od­ma­wia ja­kieśod­ma­wia ja­kieś po­lityczneja­kieś po­lityczne modłytyl­ko ołtarze nas różniąkażdy od­ma­wia ja­kieś po­lityczneod­ma­wia ja­kieś po­lityczne modłykażdy od­ma­wia ja­kieś po­lityczne modły

Każdy człowiek ma ja­kieś dob­re stro­ny. Trze­ba tyl­ko prze­kar­tko­wać złe.Na­leży brać życie w swo­je ręce, bo nikt in­ny za ciebie go nie przeżyje, a prob­lemów nie załat­wią modły wznoszo­ne do nieba.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Chodzą ze zwie­szo­nymi głowa­mi myśląc tyl­ko o swoich prob­le­mach i zaz­droszcząc gwiaz­dom blas­ku. Każdy cier­pi, bo każdy ma prob­le­my. Niektóre wyol­brzy­mione, a niektóre głębo­ko scho­wane. Życzli­wy uśmiech, miłe słowo cza­sem spra­wia, że na chwi­le za­pomi­na się o troskach.Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.