Każdy ok­res, ma swój kres.


każdy-ok­res- swój-kres
bujak bogusławkażdyok­resma swójkreskażdy ok­resma swój kres

Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś Ze śmierci objęć nikt uciec nie zdoła, choć cię wciągnęła gonitwa wesoła. Psów śmierci sfora radośnie bieży. Pies każdy w uśmiechu swoje zęby szczerzy. Gonitwa ma kres swój; psy mięsa pragną. Wszystko się skończy gdy cię dopadną.Smu­tek ma swój kres Nadzieją lep­sze jutro Sa­ma przyjemność Krys­ty­na Sz. 21.04.2015r.Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości.zre­dukuj mechanizmy uj­mij ut­ra­pienia w ry­zy uścis­kiem ser­ca og­rzej sęki i na­karm ciepłą myślą zwróć im autonomię by w mil­cze­niu od­frunęły w połać firmamentu musną la­zur skrzydłami w spoj­rze­niu He­liosa błysną znacząc kres bolączkom pi­kować będą spiralami by siąść na ko­narach spokoju pochwyć w mem­bra­ny de­likat­ny zew matki poczuj istnienie ona uczy­ni w duszy lekkość umysłem i ciałem przejdź w scalenie Dot­knij i daj się do­tykać... bo każdy ma swój skra­wek nieba...Każdy dźwi­ga swój krzyż.