Każdy postrzega życie na własny sposób, każdy inaczej przeżywa porażki, problemy i triumfy.


każdy-postrzega-życie-na-własny-sposób-każdy-inaczej-przeżywa-porażki-problemy-i-triumfy
paulo coelhokażdypostrzegażycienawłasnysposóbkażdyinaczejprzeżywaporażkiproblemytriumfykażdy postrzegapostrzega życieżycie nana własnywłasny sposóbkażdy inaczejinaczej przeżywaprzeżywa porażkiproblemy ii triumfykażdy postrzega życiepostrzega życie nażycie na własnyna własny sposóbkażdy inaczej przeżywainaczej przeżywa porażkiproblemy i triumfykażdy postrzega życie napostrzega życie na własnyżycie na własny sposóbkażdy inaczej przeżywa porażkikażdy postrzega życie na własnypostrzega życie na własny sposób

Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie.Każdy krawiec ma swój własny pogląd na sztukę.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Dla ser­ca każdy ko­lej­ny ból jest pier­wszy, bo każdy ból jest in­ny. Każdy no­wy ból inaczej bo­li i chy­ba nie jest możli­we os­wo­jenie bólu. Możli­we jest os­wo­jenie się z doświad­cze­niem bólu, ale nie z sa­mym bólem… Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...]