Każdy powinien przed czymś uciekać, gdyż tym orężem można także z nóg zwalić wroga: ucieczka i pogoń jest to pojedynek na nogi. Ten przegrywa, kto pierwszy nogi sobie zerwie, wyczerpie cenne, żywotne siły.


każdy-powinien-przed-czymś-uciekać-gdyż-tym-orężem-można-także-z-nóg-zwalić-wroga-ucieczka-i-pogoń-jest-to-pojedynek-na-nogi-ten-przegrywa
adolf dygasińskikażdypowinienprzedczymśuciekaćgdyżtymorężemmożnatakżenógzwalićwrogaucieczkapogońjesttopojedyneknanogitenprzegrywaktopierwszynogisobiezerwiewyczerpiecenneżywotnesiłykażdy powinienpowinien przedprzed czymśczymś uciekaćgdyż tymorężem możnamożna takżetakże zz nógnóg zwalićzwalić wrogaucieczka ii pogońpogoń jestpojedynek nana nogiten przegrywakto pierwszypierwszy noginogi sobiesobie zerwiewyczerpie cenneżywotne siłykażdy powinien przedpowinien przed czymśprzed czymś uciekaćgdyż tym orężemtym orężem możnaorężem można takżemożna także ztakże z nógz nóg zwalićnóg zwalić wrogaucieczka i pogońi pogoń jestjest to pojedynekpojedynek na nogikto pierwszy nogipierwszy nogi sobienogi sobie zerwie

Większe zwycięstwo osiągnie ten, kto sobie wroga zjedna, niż ten, kto go zniszczy.Ten, kto skacze z radości, powinien uważać, by grunt nie usunął mu się spod nóg.Pegaz nie powinien być kuty na wszystkie cztery nogi.Kłamstwo nie ma nóg, kłamstwo ma nogi krótkie.Kto raz się pot­knie ten na dru­gi raz będzie pat­rzył pod nogi.Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi.