Każdy pragnie praw­dzi­wej miłości lecz niewielu wie czym ona jest... Dwo­je spracowanych ściśniętych moc­no dłoni je­go pal­ce łagod­nie ma­sują jej bez słów... To miłość właśnie spoj­rze­nie lśniące po­mimo upływu lat... To miłość ten sam zachwyt dwoj­ga ludzi nad sobą po­mimo upływu lat...


każdy-pragnie-praw­dzi­wej-miłoś-lecz-niewielu-wie-czym-ona-jest-dwo­-spracowanych-śśętych-moc­no-dłoni-­go-pal­-łagod­nie-­sują
uśmiechnięta anielicakażdypragniepraw­dzi­wejmiłościleczniewieluwieczymonajestdwo­jespracowanychściśniętychmoc­nodłonije­gopal­cełagod­niema­sująjejbezsłówtomiłośćwłaśniespoj­rze­nielśniącepo­mimoupływulattensamzachwytdwoj­galudzinadsobąkażdy pragniepragnie praw­dzi­wejpraw­dzi­wej miłościmiłości leczlecz niewieluniewielu wiewie czymczym onaona jestjest dwo­jedwo­je spracowanychspracowanych ściśniętychściśniętych moc­nomoc­no dłonidłoni je­goje­go pal­cepal­ce łagod­niełagod­nie ma­sująma­sują jejjej bezbez słówmiłość właśniewłaśnie spoj­rze­niespoj­rze­nie lśniącelśniące po­mimopo­mimo upływuupływu latmiłość tenten samsam zachwytzachwyt dwoj­gadwoj­ga ludziludzi nadnad sobąsobą po­mimopo­mimo upływuupływu latkażdy pragnie praw­dzi­wejpragnie praw­dzi­wej miłościpraw­dzi­wej miłości leczmiłości lecz niewielulecz niewielu wieniewielu wie czymwie czym onaczym ona jestona jest dwo­jejest dwo­je spracowanychdwo­je spracowanych ściśniętychspracowanych ściśniętych moc­nościśniętych moc­no dłonimoc­no dłoni je­godłoni je­go pal­ceje­go pal­ce łagod­niepal­ce łagod­nie ma­sująłagod­nie ma­sują jejma­sują jej bezjej bez słówsłów to miłośćmiłość właśnie spoj­rze­niewłaśnie spoj­rze­nie lśniącespoj­rze­nie lśniące po­mimolśniące po­mimo upływupo­mimo upływu latlat to miłośćmiłość ten samten sam zachwytsam zachwyt dwoj­gazachwyt dwoj­ga ludzidwoj­ga ludzi nadludzi nad sobąnad sobą po­mimosobą po­mimo upływupo­mimo upływu lat

Ciało ukocha­nej Ko­biety, to niep­rze­byta dro­ga, która po­mimo upływu lat, zaw­sze będzie zachwycała.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Miłość nie wybiera i przychodzi znienacka, jest częścią przeznaczenia to jest prawdą i basta! Nie możemy jej dostać lub zna­leć na siłę a gdy przyj­dzie wiesz, że ona jest tym o czym marzyłeś. Ja cze­kałem na Ciebie lat trzydzieści aż cztery. Czas po­kazał, że twa miłość jest praw­dzi­wa i szczera. Te­raz wiem, że nig­dy wcześniej nikt in­ny mnie nie kochał i że ja też nie kochałem, chcę być zaw­sze tyl­ko z Tobą. * Dla Joasi * Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia.