Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.


każdy-prawo-do-szczęścia-ale-nie-każdy-szczęście-do-prawa
werner heisenbergkażdyprawodoszczęściaaleniekażdyszczęścieprawakażdy mama prawoprawo dodo szczęściaale nienie każdykażdy mama szczęścieszczęście dodo prawakażdy ma prawoma prawo doprawo do szczęściaale nie każdynie każdy makażdy ma szczęściema szczęście doszczęście do prawakażdy ma prawo doma prawo do szczęściaale nie każdy manie każdy ma szczęściekażdy ma szczęście doma szczęście do prawakażdy ma prawo do szczęściaale nie każdy ma szczęścienie każdy ma szczęście dokażdy ma szczęście do prawa

Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.Miliony jestestw pada w krwawych zapasach o kawałek chleba, o uczucie swoje, o prawa; jedne giną, aby żyły drugie. Każdy się bowiem broni, każdy walczy, ale nie każdy zwycięża. Życie ziemskie oraz ziemia sama, aby się zapłodnić, potrzebuje trupów, aby życie rozwijać dalej. Więc gdy jedni święcą pogrzeby i żałobę, drudzy ich kosztem wyprawiają wesela [...]Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Nie każdy dzień przy­nosi łowy. Ale każdy po­winien być dniem polowania.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Każdy ma nos, ale nie każdy ma nosa.