Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957.


każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
józef cyrankiewiczkażdyprowokatorczyszaleniecktóryodważysiępodnieśćrękęprzeciwwładzyludowejniechbędziepewienżemuwładzaodrąbiepodczasbunturobotnikówpoznaniu1957każdy prowokatorczy szaleniecktóry odważyodważy sięsię podnieśćpodnieść rękęrękę przeciwprzeciw władzywładzy ludowejniech będziebędzie pewienże mumu tętę rękęrękę władzawładza odrąbieodrąbiepodczaspodczas buntubuntu robotnikówrobotników ww poznaniukażdy prowokator czyprowokator czy szaleniecktóry odważy sięodważy się podnieśćsię podnieść rękępodnieść rękę przeciwrękę przeciw władzyprzeciw władzy ludowejniech będzie pewienże mu tęmu tę rękętę rękę władzarękę władza odrąbiewładza odrąbiepodczas buntupodczas buntu robotnikówbuntu robotników wrobotników w poznaniu

Ci, którzy podnoszą rękę na berło władzy, nie zasługują na litość.Cza­sami war­to dać ob­ce­mu człowieko­wi po­moc­ne­go pal­ca - wte­dy okaże się czy upier­dzieli ci całą rękę, czy uściśnie dłoń.Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.Jestem zwolennikiem zwyczaju, który każe mężczyźnie całować kobietę w rękę. Od czegoś trzeba zacząć.Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu.