każdy-rok-każdy-dzień-każda-godzi­na-każda-mi­nuta-każda-se­kun­da-może-być-mo­men­tem-przełomo­wym-w twoim-życiu-wys­tar­czy
paulo86każdyrokkażdydzieńkażdagodzi­nami­nutase­kun­damożebyćmo­men­temprzełomo­wymw twoimżyciuwys­tar­czytyl­kobyśpodjąłde­cyzjęktóraza­początku­jezmianyja­kiechceszw nimdokonaćkażdy rokkażdy dzieńkażda godzi­nakażda mi­nutakażda se­kun­damoże byćbyć mo­men­temmo­men­tem przełomo­wymprzełomo­wym w twoimw twoim życiuwys­tar­czy tyl­kotyl­ko byśbyś podjąłpodjął de­cyzjęktóra za­początku­jeza­początku­je zmianyja­kie chceszchcesz w nimw nim dokonaćmoże być mo­men­tembyć mo­men­tem przełomo­wymmo­men­tem przełomo­wym w twoimprzełomo­wym w twoim życiuwys­tar­czy tyl­ko byśtyl­ko byś podjąłbyś podjął de­cyzjęktóra za­początku­je zmianyja­kie chcesz w nimchcesz w nim dokonać

Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać.Każda mi­nuta w życiu Gu­bi się jak sza­ry dzień...Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.Każda kobieta jest dla mężczyzny bogiem, który może dokonać w nim cudu.Każda se­kun­da nasze­go życia może być tą ostatnią...