Każdy rząd, który jest dość silny, by dać ci wszystko czego pragniesz, jest dość silny by zabrać ci wszystko co posiadasz.


każdy-rząd-który-jest-dość-silny-by-dać-wszystko-czego-pragniesz-jest-dość-silny-by-zabrać-wszystko-co-posiadasz
winston churchillkażdyrządktóryjestdośćsilnybydaćwszystkoczegopragnieszsilnyzabraćcoposiadaszkażdy rządktóry jestjest dośćdość silnyby daćdać cici wszystkowszystko czegoczego pragnieszjest dośćdość silnysilny byby zabraćzabrać cici wszystkowszystko coco posiadaszktóry jest dośćjest dość silnyby dać cidać ci wszystkoci wszystko czegowszystko czego pragnieszjest dość silnydość silny bysilny by zabraćby zabrać cizabrać ci wszystkoci wszystko cowszystko co posiadaszktóry jest dość silnyby dać ci wszystkodać ci wszystko czegoci wszystko czego pragnieszjest dość silny bydość silny by zabraćsilny by zabrać ciby zabrać ci wszystkozabrać ci wszystko coci wszystko co posiadaszby dać ci wszystko czegodać ci wszystko czego pragnieszjest dość silny by zabraćdość silny by zabrać cisilny by zabrać ci wszystkoby zabrać ci wszystko cozabrać ci wszystko co posiadasz

Kto kochając nie szuka miłości dla własnych celów, kto jest najbardziej sobą wtedy, gdy jest najgłębiej drugim, czyjej duszy nie skaziła żadna sztuczność i wymuszoność, kto jest dość silny i dość pierwotny, aby oddać się całym sobą; kto na drodze swego życia spotkał takiego człowieka - ten żył naprawdę.Kochać to znaczy dać to­bie moją ra­dość, to two­ja ra­dość dla mnie; to nasza ra­dość dla innych.Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego, że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie.Były to je­dyne chwi­le me­go życia, kiedy czułem się zu­pełnie bez­silny; tak bez­silny, jak tyl­ko może się czuć człowiek, który up­rzy­tom­ni so­bie, że zaw­sze może iść z cza­sem nap­rzód, lecz nig­dy go pow­strzy­mać. Trwało to jed­nak krótko; po­tem zro­zumiałem, że człowiek, który chciałby pow­strzy­mać czas, jest w ta­kiej sy­tuac­ji, jak­by wsadził dłoń w górski stru­mień i czując jej drżenie, myślał, że tamą jest je­go dłoń.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Silny rząd rządzi krajem, silna opozycja rządzi rządem.