Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie:


każdy-sam-dla-siebie-jest za­gadką-i takąż-za­gadką-jest dla-dru­giego-człowieka-praw­do­podob­nie-zaw­sze-człowiek-sta­wiał
antoni kępińskikażdysamdlasiebiejest za­gadkąi takążza­gadkąjest dladru­giegoczłowiekapraw­do­podob­niezaw­szeczłowieksta­wiałso­biepy­taniekimjes­temkimjest człowiekkażdy samsam dladla siebiesiebie jest za­gadkąjest za­gadką i takążi takąż za­gadkąza­gadką jest dlajest dla dru­giegodru­giego człowiekapraw­do­podob­nie zaw­szezaw­sze człowiekczłowiek sta­wiałsta­wiał so­bieso­bie py­taniekim jes­temkażdy sam dlasam dla siebiedla siebie jest za­gadkąsiebie jest za­gadką i takążjest za­gadką i takąż za­gadkąi takąż za­gadką jest dlaza­gadką jest dla dru­giegojest dla dru­giego człowiekapraw­do­podob­nie zaw­sze człowiekzaw­sze człowiek sta­wiałczłowiek sta­wiał so­biesta­wiał so­bie py­tanie

Dla człowieka nie tyl­ko świat otaczający jest za­gadką; jest on nią sam dla siebie. I z obu ta­jem­nic bar­dziej dręczącą wy­daje się ta druga. -Antoni Kępiński
dla-człowieka-nie tyl­ko-świat-otaczający-jest za­gadką-jest on ą-sam-dla-siebie-i z obu-­jem­nic-bar­dziej-dręczącą-wy­daje ę
to-kim-jes­teśmy-jest za­gadką-skry­wającą-wiele-­jem­nic-~pa­weł-rychlica