Każdy ma swoją żabę, co przednim ucieka i swojego zająca, którego się boi.


każdy-swoją-żabę-co-przednim-ucieka-i-swojego-zająca-którego-ę-boi
adam mickiewiczkażdyswojążabęcoprzednimuciekaswojegozającaktóregosięboikażdy mama swojąswoją żabęco przednimprzednim uciekaucieka ii swojegoswojego zającaktórego sięsię boikażdy ma swojąma swoją żabęco przednim uciekaprzednim ucieka iucieka i swojegoi swojego zającaktórego się boikażdy ma swoją żabęco przednim ucieka iprzednim ucieka i swojegoucieka i swojego zającaco przednim ucieka i swojegoprzednim ucieka i swojego zająca

W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety......na­deszły cza­sy, gdy każdy boi się mówić prawdę...Kto jest bardziej niemądry: dziecko, które boi się ciemności, czy mężczyzna, który boi się światła?Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.