Każdy ma w sobie odrobinę szaleństwa, lecz największe szaleństwo to ani trochę nie być szalonym.


każdy-w-sobie-odrobinę-szaleństwa-lecz-największe-szaleństwo-to-ani-trochę-nie-być-szalonym
nikos kazantzakiskażdysobieodrobinęszaleństwalecznajwiększeszaleństwotoanitrochęniebyćszalonymkażdy maw sobiesobie odrobinęodrobinę szaleństwalecz największenajwiększe szaleństwoani trochętrochę nienie byćbyć szalonymkażdy ma wma w sobiew sobie odrobinęsobie odrobinę szaleństwalecz największe szaleństwoszaleństwo to aniani trochę nietrochę nie byćnie być szalonymkażdy ma w sobiema w sobie odrobinęw sobie odrobinę szaleństwanajwiększe szaleństwo to aniszaleństwo to ani trochęani trochę nie byćtrochę nie być szalonymkażdy ma w sobie odrobinęma w sobie odrobinę szaleństwalecz największe szaleństwo to aninajwiększe szaleństwo to ani trochęszaleństwo to ani trochę nieani trochę nie być szalonym

Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa.Jest zawsze trochę szaleństwa w miłości, ale też trochę rozumu w tym szaleństwie.Największe zło, śmierć, nie dotyka nas ani trochę, gdyż póki jesteśmy, nie ma śmierci, a odkąd jest śmierć, nie ma nas.Kocham tego, który ani kropli ducha sobie nie pozostawia, lecz chce być całkowicie duchem swej cnoty.Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron.Mądrość polega na tym, aby nie być szalonym, jeśli tylko usprawiedliwiają to okoliczności.