Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb.


każdy-według-swych-zdolnoś-każdemu-według-jego-potrzeb
karol markskażdywedługswychzdolnościkażdemujegopotrzebkażdy wedługwedług swychswych zdolnościkażdemu wedługwedług jegojego potrzebkażdy według swychwedług swych zdolnościkażdemu według jegowedług jego potrzebkażdy według swych zdolnościkażdemu według jego potrzeb

Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.Ludzi można umieścić na skali zoologicznej według ich zdolności do przesady. Człowiek - zwierzę, które przesadza! Oto definicja dotąd niezastosowana.Nikt niech nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.