Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym – jak szósty, mały palec u ręki – wyrasta kędyś trzynasty, fałszywy miesiąc.


każdy-wie-że-w-szeregu-zwykłych-normalnych-lat-rodzi-niekiedy-zdziwaczały-czas-ze-swego-łona-lata-inne-lata-osobliwe-lata-wyrodne-którym-jak
bruno schulzkażdywieżeszereguzwykłychnormalnychlatrodziniekiedyzdziwaczałyczaszeswegołonalatainneosobliwewyrodnektórymjakszóstymałypalecrękiwyrastakędyśtrzynastyfałszywymiesiąckażdy wiew szereguszeregu zwykłychnormalnych latlat rodzirodzi niekiedyniekiedy zdziwaczałyzdziwaczały czasczas zeze swegoswego łonałona latalata innelata osobliwelata wyrodnektórym –– jakjak szóstymały palecpalec uu rękiręki –– wyrastawyrasta kędyśkędyś trzynastyfałszywy miesiącże w szereguw szeregu zwykłychnormalnych lat rodzilat rodzi niekiedyrodzi niekiedy zdziwaczałyniekiedy zdziwaczały czaszdziwaczały czas zeczas ze swegoze swego łonaswego łona latałona lata innektórym – jak– jak szóstymały palec upalec u rękiu ręki –ręki – wyrasta– wyrasta kędyśwyrasta kędyś trzynasty

Piękne og­ro­dy mają swo­je lata Zad­ba­ne, ktoś swój czas poświęca Każdy kwiat ma swoją historię Wygląda inaczej Pachnie zu­pełnie in­nym klimatem  -mechaa
piękne-og­ro­dy-mają-swo­-lata-zad­ba­ne-ktoś-swój-czas-poświęca-każdy-kwiat- swoją-historię-wygląda-inaczej-pachnie-zu­pełnie
Na twoje zdrowie, stary przyjacielu, obyś żył tysiąc lat - a ja przy tobie, by móc te lata policzyć. -Robert Smith
na-twoje-zdrowie-stary-przyjacielu-obyś-żył-tysiąc-lat-a-ja-przy-tobie-by-móc-te-lata-policzyć
My, ze spalonych wsi, My, z głodujących miast. Za głód, za krew, Za lata łez Już zemsty nadszedł czas. -Wanda Zieleńczyk
my-ze-spalonych-wsi-my-z-głodujących-miast-za-głód-za-krew-za-lata-łez-już-zemsty-nadszedł-czas
Kiedy dziewczyna ma piętnaście lat, nienawidzi mężczyzn i wszystkich chętnie by wymordowała. A w dwa lata później rozgląda się, czy któryś przypadkiem nie ocalał. -Carlo Ponti
kiedy-dziewczyna-piętnaście-lat-nienawidzi-mężczyzn-i-wszystkich-chętnie-by-wymordowała-a-w-dwa-lata-później-rozgląda-ę-czy-któryś
Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski
im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat