Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


każdy-wojownik-światła-bał-ę-kiedyś-podjąć-walkę-każdy-wojownik-światła-zdradził-i-skłamał-w-przeszłoś-każdy-wojownik-światła
paulo coelhokażdywojownikświatłabałsiękiedyśpodjąćwalkęzdradziłskłamałprzeszłościutraciłchoćrazwiaręprzyszłośćcierpiałpowodusprawktóreniebyłytegowartewątpiłtożejestwojownikiemświatłazaniedbywałswojeduchowezobowiązaniamówiłtakkiedychciałpowiedziećniezraniłkogośkogokochałdlategobowiemdoświadczyłwszystkiegonadzieistanielepszymczłowiekiemkażdy wojownikwojownik światłaświatła bałbał sięsię kiedyśkiedyś podjąćpodjąć walkękażdy wojownikwojownik światłaświatła zdradziłzdradził ii skłamałskłamał ww przeszłościkażdy wojownikwojownik światłaświatła utraciłutracił choćchoć razraz wiaręwiarę ww przyszłośćkażdy wojownikwojownik światłaświatła cierpiałcierpiał zz powodupowodu sprawktóre nienie byłybyły tegotego wartekażdy wojownikwojownik światłaświatła wątpiłwątpił wże jestjest wojownikiemwojownikiem światłakażdy wojownikwojownik światłaświatła zaniedbywałzaniedbywał swojeswoje duchoweduchowe zobowiązaniakażdy wojownikwojownik światłaświatła mówiłkiedy chciałchciał powiedziećkażdy wojownikwojownik światłaświatła zraniłzranił kogośkogo kochałi dlategodlatego jestjest wojownikiemwojownikiem światłabowiem doświadczyłdoświadczył tegotego wszystkiegowszystkiego ii nienie utraciłutracił nadzieiże staniestanie sięsię lepszymlepszym człowiekiemkażdy wojownik światławojownik światła bałświatła bał siębał się kiedyśsię kiedyś podjąćkiedyś podjąć walkękażdy wojownik światławojownik światła zdradziłświatła zdradził izdradził i skłamałi skłamał wskłamał w przeszłościkażdy wojownik światławojownik światła utraciłświatła utracił choćutracił choć razchoć raz wiaręraz wiarę wwiarę w przyszłośćkażdy wojownik światławojownik światła cierpiałświatła cierpiał zcierpiał z powoduz powodu sprawktóre nie byłynie były tegobyły tego wartekażdy wojownik światławojownik światła wątpiłświatła wątpił wże jest wojownikiemjest wojownikiem światłakażdy wojownik światławojownik światła zaniedbywałświatła zaniedbywał swojezaniedbywał swoje duchoweswoje duchowe zobowiązaniakażdy wojownik światławojownik światła mówiłkiedy chciał powiedziećkażdy wojownik światławojownik światła zraniłświatła zranił kogośi dlatego jestdlatego jest wojownikiemjest wojownikiem światłabowiem doświadczył tegodoświadczył tego wszystkiegotego wszystkiego iwszystkiego i niei nie utraciłnie utracił nadzieiże stanie sięstanie się lepszymsię lepszym człowiekiem

Nie ma blasku bez światła - to pierwsza reguła, o której każdy pisarz winien pamiętać. -József Eotvos
nie-blasku-bez-światła-to-pierwsza-reguła-o-której-każdy-pisarz-winien-pamięć
Każdy nowy dzień zaczyna się głęboka nocą. Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei. -Bob Dylan
każdy-nowy-dzień-zaczyna-ę-głęboka-nocą-nawet-śli-niebo-zmęczyło-ę-błękitem-nie-gaś-nigdy-światła-nadziei
dob­ry wojownik nie śmieje się w ogóle ra­duje życie  -Cykam
dob­ry-wojownik-nie-śmieje ę-w ogó-ra­duje-życie 
Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik; dlatego lubi kobietę, bo gorzką jest nawet najsłodsza z kobiet. -Friedrich Nietzsche
zbyt-słodkich-owoców-nie-lubi-wojownik-dlatego-lubi-kobietę-bo-gorzką-jest-nawet-najsłodsza-z-kobiet
Wiara jest światłem, które zapala się od światła. -Julien Green
wiara-jest-światłem-które-zapala-ę-od-światła