każdy z nas ma w so­bie ty­le inności, ile so­bie wychowa.


każdy-z nas- w so­bie-ty­-innoś-ile-so­bie-wychowa
thrillofitkażdyz nasma w so­biety­leinnościileso­biewychowakażdy z nasz nas ma w so­biema w so­bie ty­lety­le innościile so­bieso­bie wychowakażdy z nas ma w so­biez nas ma w so­bie ty­lema w so­bie ty­le innościile so­bie wychowakażdy z nas ma w so­bie ty­lez nas ma w so­bie ty­le innościkażdy z nas ma w so­bie ty­le inności

Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze.bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być