Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.


każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
michel eyquem de montaignekażdyz nascza­semmówigłup­stwaniez­nośne są tyl­kogłup­stwawygłasza­neuroczyściekażdy z nasz nas cza­semcza­sem mówimówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwagłup­stwa wygłasza­newygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­semz nas cza­sem mówicza­sem mówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­negłup­stwa wygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­sem mówiz nas cza­sem mówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­sem mówi głup­stwa

Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist
ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. -Georges Elgozy
trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem. -Julian Tuwim
głup­stwa-można-mówić-by­-nie uroczys­tym-tonem
Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy
za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody