Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.


każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
michel eyquem de montaignekażdyz nascza­semmówigłup­stwaniez­nośne są tyl­kogłup­stwawygłasza­neuroczyściekażdy z nasz nas cza­semcza­sem mówimówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwagłup­stwa wygłasza­newygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­semz nas cza­sem mówicza­sem mówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­negłup­stwa wygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­sem mówiz nas cza­sem mówi głup­stwaniez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyściekażdy z nas cza­sem mówi głup­stwa

Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa.Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność.Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem.Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem.Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody.