Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł? 


każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł 
kszyszuniakażdyz nascze­gośszu­kako­goś szu­kaa czysiebienaj­pierwznalazł każdy z nasz nas cze­goścze­goś szu­kaa czy siebiesiebie naj­pierwkażdy z nas cze­gośz nas cze­goś szu­kaa czy siebie naj­pierwkażdy z nas cze­goś szu­ka

Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.Tak często szu­kamy ko­goś, że nie zauważamy, jak stoi koło nas...Szu­kasz w so­bie cze­goś i nie możesz te­go zna­leźć? Bar­dzo dob­rze. Nie jest to częścią Ciebie. Bądź sobą.Każdy mężczyz­na i każda ko­bieta zos­ta­li po­wołani na świat do zro­bienia cze­goś uni­kal­ne­go, cze­goś in­dy­widual­ne­go. I jeśli on lub ona te­go nie zro­bią, nie zos­ta­nie to nig­dy zrobione.'Nie ma nic pros­tsze­go niż sa­moo­szu­kiwa­nie. Gdy człowiek cze­goś prag­nie, wie­rzy, że jest to prawdą.' - Demostenes.