Każdy z nas jest wol­nym człowiekiem, dlacze­go, do cho­lery, pra­wie nikt z tej WOL­NOŚCI nie korzysta?! 


każdy-z nas-jest wol­nym-człowiekiem-dlacze­go-do cho­lery-pra­wie-nikt-z tej wol­noŚci-nie korzysta 
bloodymerykażdyz nasjest wol­nymczłowiekiemdlacze­godo cho­lerypra­wieniktz tej wol­noŚcinie korzysta każdy z nasz nas jest wol­nymjest wol­nym człowiekiempra­wie niktnikt z tej wol­noŚcikażdy z nas jest wol­nymz nas jest wol­nym człowiekiempra­wie nikt z tej wol­noŚcikażdy z nas jest wol­nym człowiekiem

Człowiek nie jest praw­dzi­wie człowiekiem, jeżeli nie jest wol­nym. Nie jest wol­nym, jeżeli nie pracuje.Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie..Każdy mu­si być zły i cieles­ny z po­wodu Ada­ma, który poz­ba­wił nas wol­ności wy­boru nie grzeszenia.Na Wschodzie ko­biety mają więcej wol­ności. Wol­no im być kochanymi.