Każdy z nas kiedyś przeżyje swoją os­tatnią wiosnę, uj­rzy os­tatni płatek śniegu, zo­baczy os­tatni zachód słońca. Śmierć nie pisze te­leg­ra­mu kiedy będzie dla­tego korzys­tajmy z życia.


każdy-z nas-kiedyś-przeżyje-swoją-os­tatnią-wiosnę-uj­rzy-os­tatni-płatek-śniegu-zo­baczy-os­tatni-zachód-słońca
ryderkażdyz naskiedyśprzeżyjeswojąos­tatniąwiosnęuj­rzyos­tatnipłatekśnieguzo­baczyzachódsłońcaŚmierć nie piszete­leg­ra­mukiedybędziedla­tegokorzys­tajmyz życiakażdy z nasz nas kiedyśkiedyś przeżyjeprzeżyje swojąswoją os­tatniąos­tatnią wiosnęuj­rzy os­tatnios­tatni płatekpłatek śnieguzo­baczy os­tatnios­tatni zachódzachód słońcaŚmierć nie pisze te­leg­ra­mute­leg­ra­mu kiedykiedy będziebędzie dla­tegodla­tego korzys­tajmykorzys­tajmy z życiakażdy z nas kiedyśz nas kiedyś przeżyjekiedyś przeżyje swojąprzeżyje swoją os­tatniąswoją os­tatnią wiosnęuj­rzy os­tatni płatekos­tatni płatek śnieguzo­baczy os­tatni zachódos­tatni zachód słońcaŚmierć nie pisze te­leg­ra­mu kiedyte­leg­ra­mu kiedy będziekiedy będzie dla­tegobędzie dla­tego korzys­tajmydla­tego korzys­tajmy z życia

Każdy człowiek mu­si mieć ta­ki włas­ny płatek śniegu, taką wewnętrzną mapę życia.Skąd ma­my wie­dzieć, kto z nas jest większy, kto lep­szy, sko­ro pier­wsi będą os­tatni­mi, a os­tatni pierwszymi? Cicho w nawiasie w najgłębszym cieniu prze­miana ciała w wodę między słowami temperatury łza, co była ptakiem na­kar­miła chłodną zieleń od­dał życie za przyszłość słońce za murem mruży jas­kra­we oczy cho­wa się w sza­rym kocu żeby uk­ryć wzruszenie pies przystanął i krzyk też stanął w je­go gardle i nikt nam nie powiedział że umarł dziś os­tatni płatek śniegu W Syl­wes­tra obiecałam so­bie, że os­tatni raz pat­rzę na Ciebie w ta­ki sposób. Os­tatni.Choćby oczy miały mi spłonąć z bólu.Nag­le ja­kaś siła zat­rzy­mała mnie. Ty szedłeś da­lej, ja stałam w bez ruchu nie mogąc wy­dobyć słowa. Szedłeś sam, nie zwra­cając uwa­gi, że mnie nie ma przy To­bie. Nag­le zniknąłeś... I wte­dy os­tatni raz szłam obok Ciebie... wte­dy os­tatni raz widziałam Twój cień...Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą.