Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
walt whitmankażdyz nasnieuchronnybezgranicz włas­nypra­wemna ziemipo­nieważkażde­muda­nowie­cznąjejpowagęniesieświętośćrównąświętościinnychkażdy z nasz nas nieuchronnykażdy bezbez granickażdy z włas­nyz włas­ny pra­wempra­wem na ziemipo­nieważ każde­mukażde­mu z nasz nas da­noda­no wie­cznąwie­czną jejjej powagękażdy niesieniesie świętośćświętość równąrówną świętościświętości innychkażdy z nas nieuchronnykażdy bez granickażdy z włas­ny pra­wemz włas­ny pra­wem na ziemipo­nieważ każde­mu z naskażde­mu z nas da­noz nas da­no wie­cznąda­no wie­czną jejwie­czną jej powagękażdy niesie świętośćniesie świętość równąświętość równą świętościrówną świętości innych

każdy-człowiek-na świecie-po­winien-zająć ę-nauką- po­nieważ-każdy-z nas- szansę-na od­kry­cie-cze­goś-co dotąd-nie zos­ło
Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. -Arthur Schopenhauer
każdy-dzień-to od­ro­bina-życia-każde-prze­budze­nie-to od­ro­bina-na­rodzin-każdy-po­ranek-to od­ro­bina-młodoś-każdy-sen-zaś
Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. -Włodzimierz Scisłowski
każdy- pra­wo-do szczęścia-ale-nie każdy- szczęście-do prawa