Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
walt whitmankażdyz nasnieuchronnybezgranicz włas­nypra­wemna ziemipo­nieważkażde­muda­nowie­cznąjejpowagęniesieświętośćrównąświętościinnychkażdy z nasz nas nieuchronnykażdy bezbez granickażdy z włas­nyz włas­ny pra­wempra­wem na ziemipo­nieważ każde­mukażde­mu z nasz nas da­noda­no wie­cznąwie­czną jejjej powagękażdy niesieniesie świętośćświętość równąrówną świętościświętości innychkażdy z nas nieuchronnykażdy bez granickażdy z włas­ny pra­wemz włas­ny pra­wem na ziemipo­nieważ każde­mu z naskażde­mu z nas da­noz nas da­no wie­cznąda­no wie­czną jejwie­czną jej powagękażdy niesie świętośćniesie świętość równąświętość równą świętościrówną świętości innych

Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.Każdy ma pra­wo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa.Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt.Po­mimo śmier­ci prag­nie każdy z nas zacho­wać nieśmier­telność. Pa­mięć o uczyn­kach naszej oso­by, o naszym by­cie oraz o tym, co zos­ta­wimy po so­bie. Każdy z nas bu­duje so­bie za życia ta­ki pom­nik, który po nim zos­ta­nie już na zawsze.