każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
rychcikkażdyz naspo­pełniabłędyjed­nipo­pełniająbłędyw młodościjed­niw życiupry­wat­nyma jeszczein­niwzględemin­nych~pa­wełrychlica każdy z nasz nas po­pełniapo­pełnia błędyjed­nibłędyjed­ni po­pełniająpo­pełniają błędybłędy w młodościjed­niw młodościjed­ni w życiuw życiu pry­wat­nympry­wat­nym a jeszczea jeszcze in­niin­ni względem~pa­weł rychlica każdy z nas po­pełniaz nas po­pełnia błędyjed­nipo­pełnia błędyjed­ni po­pełniająbłędyjed­ni po­pełniają błędypo­pełniają błędy w młodościjed­nibłędy w młodościjed­ni w życiuw młodościjed­ni w życiu pry­wat­nymw życiu pry­wat­nym a jeszczepry­wat­nym a jeszcze in­nia jeszcze in­ni względemkażdy z nas po­pełnia błędyjed­niz nas po­pełnia błędyjed­ni po­pełniająpo­pełnia błędyjed­ni po­pełniają błędybłędyjed­ni po­pełniają błędy w młodościjed­nipo­pełniają błędy w młodościjed­ni w życiubłędy w młodościjed­ni w życiu pry­wat­nymw młodościjed­ni w życiu pry­wat­nym a jeszczew życiu pry­wat­nym a jeszcze in­nipry­wat­nym a jeszcze in­ni względemkażdy z nas po­pełnia błędyjed­ni po­pełniająz nas po­pełnia błędyjed­ni po­pełniają błędypo­pełnia błędyjed­ni po­pełniają błędy w młodościjed­nibłędyjed­ni po­pełniają błędy w młodościjed­ni w życiupo­pełniają błędy w młodościjed­ni w życiu pry­wat­nymbłędy w młodościjed­ni w życiu pry­wat­nym a jeszczew młodościjed­ni w życiu pry­wat­nym a jeszcze in­niw życiu pry­wat­nym a jeszcze in­ni względem

ty­-nie­szczęścia-w jed­nym-miej­scu-i w jed­nej-chwi­li-~pa­weł-rychlica-wy­darze­nia-i tra­gedię- które-do­tykają-ludzi- 
Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica