Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci...


każdy-z nas-szu­ka-dro­gi-którą-chce-podążać-i być-po pros­-szczęśli­wym-tak nap­rawdę-życie-to ­birynt-szu­kamy szlaków
ewelinkakażdyz nasszu­kadro­giktórąchcepodążaći byćpo pros­tuszczęśli­wymtak nap­rawdężycieto la­biryntszu­kamy szlakówi właści­wegowyjściaaletaknap­rawdęwca­lego nie mabo każdez nichpro­wadzido śmiercikażdy z nasz nas szu­kaszu­ka dro­giktórą chcechce podążaćpodążać i byći być po pros­tupo pros­tu szczęśli­wymtak nap­rawdę życieżycie to la­biryntszu­kamy szlaków i właści­wegoi właści­wego wyjściaale taktak nap­rawdęnap­rawdę wca­lewca­le go nie mabo każde z nichz nich pro­wadzipro­wadzi do śmiercikażdy z nas szu­kaz nas szu­ka dro­giktórą chce podążaćchce podążać i byćpodążać i być po pros­tui być po pros­tu szczęśli­wymtak nap­rawdę życie to la­biryntszu­kamy szlaków i właści­wego wyjściaale tak nap­rawdętak nap­rawdę wca­lenap­rawdę wca­le go nie mabo każde z nich pro­wadziz nich pro­wadzi do śmierci

`Często na nur­tujące nas py­tania szu­kamy od­po­wie­dzi w in­terne­cie, wśród zna­jomych, rodzi­ny.. a tak nap­rawdę cza­sami le­piej pocze­kać na dal­szy bieg wydarzeń. -bluecaffe
`często-na nur­tują-nas-py­tania-szu­kamy-od­po­wie­dzi-w in­terne­cie-wśród-zna­jomych-rodzi­ny-a tak-nap­rawdę-cza­sami-­piej
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin
nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne