Każdy z nas nosi dwie sakwy, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie widzimy.


każdy-z-nas-nosi-dwie-sakwy-jedną-z-przodu-drugą-z-tyłu-do-tej-z-przodu-składamy-błędy-innych-do-tej-z-tyłu-nasze-własne-i-dlatego-ich-nie
ezopkażdynasnosidwiesakwyjednąprzodudrugątyłudotejprzoduskładamybłędyinnychdotyłunaszewłasnedlategoichniewidzimykażdy zz nasnas nosinosi dwiedwie sakwyjedną zz przodudrugą zz tyłudo tejtej zz przoduprzodu składamyskładamy błędybłędy innychdo tejtej zz tyłutyłu naszenasze własnewłasne ii dlategodlatego ichich nienie widzimykażdy z nasz nas nosinas nosi dwienosi dwie sakwyjedną z przodudrugą z tyłudo tej ztej z przoduz przodu składamyprzodu składamy błędyskładamy błędy innychdo tej ztej z tyłuz tyłu naszetyłu nasze własnenasze własne iwłasne i dlategoi dlatego ichdlatego ich nieich nie widzimy

Każdy na nas nosi dwie sakwy: jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu. składamy błędy innych, do tej z tyłu nasze własne i dlatego ich nie zauważamy.Trzeba patrzeć do przodu, nie do tyłu, bo inaczej życie mijałoby na płaczu.Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; 999 do tyłu... i to jest postęp.Tysiąc rzeczy posuwa się do przodu; dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć do tyłu; i to jest postęp.Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło.Pokój nosimy jak szatę, która z przodu cerujemy, podczas gdy z tyłu się rozłazi.