Każdy z nas ma we wnętrzu muzyczkę, która mu akompaniuje. Jeśli inni ją także słyszą, nazywa się to osobowość.


każdy-z-nas-we-wnętrzu-muzyczkę-która-mu-akompaniuje-jeśli-inni-ją-także-słyszą-nazywa-ę-to-osobowość
gilbert cesbronkażdynaswewnętrzumuzyczkęktóramuakompaniujejeśliinnitakżesłysząnazywasiętoosobowośćkażdy zz nasnas mama wewe wnętrzuwnętrzu muzyczkęktóra mumu akompaniujejeśli inniinni jąją takżetakże słysząnazywa siękażdy z nasz nas manas ma wema we wnętrzuwe wnętrzu muzyczkęktóra mu akompaniujejeśli inni jąinni ją takżeją także słysząsię to osobowośćkażdy z nas maz nas ma wenas ma we wnętrzuma we wnętrzu muzyczkęjeśli inni ją takżeinni ją także słysząnazywa się to osobowośćkażdy z nas ma wez nas ma we wnętrzunas ma we wnętrzu muzyczkęjeśli inni ją także słyszą

Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia.To, co się pospolicie nazywa intelektualizmem, powinno się raczej nazywać szablonem. U nas ludzie myślą, że każdy, który myśli, tym samym już dobrze myśli.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołością.Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się: wesołość.