Każdy za­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­goś okłamał. Ko­goś skrzyw­dził, cho­ciażby nieświado­mie. Ko­muś wy­raził to, co czu­je. Z kimś się zap­rzy­jaźnił. Każdy przez ko­goś płakał. Był urażony czyimś zda­niem. Każdy o ko­goś się mar­twił. Po­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicę. Po­pełnił w życiu ja­kiś błąd. Przy­naj­mniej raz każdy był szczęśli­wy. Cza­sem był to o je­den raz za dużo, ale żyje się da­lej. Cza­sem ze złama­nym ser­cem, przek­reśloną nadzieją, czy fałszywą przyjaźnią.


każdy-za­pew­ne-kiedy­kol­wiek-ko­goś-okłamał-ko­goś skrzyw­dził-cho­ciażby-nieświado­mie-ko­muś wy­raził-to-co czu­
tyska1990.07każdyza­pew­nekiedy­kol­wiekko­gośokłamałko­goś skrzyw­dziłcho­ciażbynieświado­mieko­muś wy­raziłtoco czu­jez kimś sięzap­rzy­jaźniłkażdy przezpłakałbył urażonyczyimśzda­niemkażdy o ko­goś sięmar­twiłpo­wie­rzył ko­muśta­jem­nicępo­pełnił w życiuja­kiśbłądprzy­naj­mniej razkażdybyłszczęśli­wycza­sem byłto o je­denrazza dużoależyje sięda­lejcza­sem ze złama­nymser­cemprzek­reślonąnadziejączyfałszywąprzyjaźniąkażdy za­pew­neza­pew­ne kiedy­kol­wiekkiedy­kol­wiek ko­gośko­goś okłamałcho­ciażby nieświado­miez kimś się zap­rzy­jaźniłkażdy przez ko­gośko­goś płakałbył urażony czyimśczyimś zda­niemkażdy o ko­goś się mar­twiłpo­wie­rzył ko­muś ta­jem­nicępo­pełnił w życiu ja­kiśja­kiś błądprzy­naj­mniej raz każdykażdy byłbył szczęśli­wycza­sem był to o je­dento o je­den razraz za dużoale żyje siężyje się da­lejcza­sem ze złama­nym ser­cemprzek­reśloną nadziejączy fałszywąfałszywą przyjaźniąkażdy za­pew­ne kiedy­kol­wiekza­pew­ne kiedy­kol­wiek ko­gośkiedy­kol­wiek ko­goś okłamałkażdy przez ko­goś płakałbył urażony czyimś zda­niempo­pełnił w życiu ja­kiś błądprzy­naj­mniej raz każdy byłkażdy był szczęśli­wycza­sem był to o je­den razto o je­den raz za dużoale żyje się da­lejczy fałszywą przyjaźnią

Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany... -AnDree
nie-ważne-jest to-jak dlu­go-będziemy-ko­goś-szukać-ważne-jest to-że na pew­no-kiedyś-ko­goś-znajdziemy-bo-każdy-jest ko­muś
Każdy z nas cze­goś szu­ka. Ko­goś szu­ka. A czy siebie naj­pierw znalazł?  -kszyszunia
każdy-z nas-cze­goś-szu­ka-ko­goś szu­ka-a czy-siebie-naj­pierw-znalazł