Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się.


każdy-zwolennik-teorii-ewolucji-musi-przyznać-że-umysłowe-władze-wyższych-zwierząt-lubo-tak-różne-od-naszych-pod-względem-stopnia-rozwoju
karol darwinkażdyzwolennikteoriiewolucjimusiprzyznaćżeumysłowewładzewyższychzwierzątlubotakróżneodnaszychpodwzględemstopniarozwojujednaktejsamejnaturyconaszemająrównąwłasnośćdoskonaleniasiękażdy zwolennikzwolennik teoriiteorii ewolucjiewolucji musimusi przyznaćże umysłoweumysłowe władzewładze wyższychwyższych zwierzątlubo taktak różneróżne odod naszychnaszych podpod względemwzględem stopniastopnia rozwojusą jednakjednak tejtej samejsamej naturyco ii naszenasze ii mająmają równąrówną własnośćwłasność doskonaleniadoskonalenia siękażdy zwolennik teoriizwolennik teorii ewolucjiteorii ewolucji musiewolucji musi przyznaćże umysłowe władzeumysłowe władze wyższychwładze wyższych zwierzątlubo tak różnetak różne odróżne od naszychod naszych podnaszych pod względempod względem stopniawzględem stopnia rozwojusą jednak tejjednak tej samejtej samej naturyco i naszei nasze inasze i mająi mają równąmają równą własnośćrówną własność doskonaleniawłasność doskonalenia się

Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu.Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny.Życie jest tak różne od teorii.Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...]Wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Niektórzy jednak zostali lepiej wypaleni.Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt.