kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza 


kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
deszczkap­ryśnawiosnotańczyszdeszczemi słońcemgorącaburza kap­ryśna wiosnowiosno tańczysztańczysz deszczemdeszczem i słońcemi słońcem gorącagorąca burza kap­ryśna wiosno tańczyszwiosno tańczysz deszczemtańczysz deszczem i słońcemdeszczem i słońcem gorącai słońcem gorąca burza kap­ryśna wiosno tańczysz deszczemwiosno tańczysz deszczem i słońcemtańczysz deszczem i słońcem gorącadeszczem i słońcem gorąca burza kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcemwiosno tańczysz deszczem i słońcem gorącatańczysz deszczem i słońcem gorąca burza 

bal­la­dowo nastrojona jak skrzyp­ce u mistrza połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem, par­sknie deszczem smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy myślałby kto, że to z ra­ju Ewa tak poetycznie śpiewa ale to kap­ryśna dama o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Adama.tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą Pa­mięć jest szwaczką, i to kap­ryśną. Pa­mięć śmi­ga igłą w górę i w dół, w le­wo i w pra­wo, to rzad­szym, to gęściej­szym ściegiem. Nie wiemy, które wspom­nienie cze­ka następne w ko­lej­ce, które stoi za nim.Tańczysz mie­dzy palcami, tańczysz jak wiatr między roz­puszczo­nymi włosami... Przy To­bie mętnieją myśli, płoną pragnienia. Gdy od­dechem choć chłodnym, otu­lasz marzenia. Nęka­ne po no­cy, w snach, chwi­le Nasze. Od­daj to co czas zab­rał, po­dob­no na zawsze. Nie za­mykaj oczu, nie za­mykaj serca.Usiadłem zmęczo­ny w drew­nianej altanie Ja młody i jakże wo­bec niej niedojrzały Uśmie­chnęła się do mnie i zo­baczyłem jej zmarszczki Krop­le klejące­go się po­tu zmie­sza­ne­go z łza­mi Ubiczo­wa­ne ple­cy które ochra­niały przed deszczem i słońcem I spoj­rzałem na swo­je de­li­kat­ne dłonie Jak one będą służyć innym? Mała pigułka. Stół ope­racyj­ny, a na nim ja. Wokół mnie tłum. Kroplówka ro­bi kap kap. Ten płyn wy­pełnia mo­je żyły. Czu­je co­raz mniej. Or­ga­nizm szaleje. Brak świadomości. Kom­plet­ny bezwład. Ur­wa­ny film. 08.10.2014r.