Kapitalizm... Ro­bot­nik wy­konu­je pracę, nadzor­ca tyl­ko wykańcza.


kapitalizm-ro­bot­nik-wy­konu­-pracę-nadzor­ca-tyl­ko-wykańcza
kapitankapitalizmro­bot­nikwy­konu­jepracęnadzor­catyl­kowykańczakapitalizm ro­bot­nikro­bot­nik wy­konu­jewy­konu­je pracęnadzor­ca tyl­kotyl­ko wykańczakapitalizm ro­bot­nik wy­konu­jero­bot­nik wy­konu­je pracęnadzor­ca tyl­ko wykańczakapitalizm ro­bot­nik wy­konu­je pracę

Pra­wie każdy jest nie­szczężli­wy przez pracę dla­tego wy­konu­jemy ją za pieniądze.W naturze W na­turze nic nie ginie, wiep­rz prędzej czy później podłoży Ci świnię. Na urzędników UP Bez­ro­bot­nym pracę oferują. Jak już wszys­tkich zatrudnią, sa­mi się za­rejes­trują. Li­terac­ko II Chciałabym zos­tać hra­biną Mon­te Christo Bo Ed­mond Dan­tes bo­gaty przecież, ale ten fra­jer ciągle kocha tą swoją Mercedes! ;) Komunizmu nie da się obronić w żaden sposób. To była totalna porażka. Z kolei spóźnieni antykomuniści, których pełno w Polsce, na Węgrzech czy w Słowenii, na pytanie, dlaczego nasze życie bywa nadal tak podłe, skoro kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, odpowiadają: Ponieważ to jeszcze nie jest prawdziwy kapitalizm. Nadal rządzi nami wąska grupa komunistów. Dlatego [...]Jak le­gen­da sta­ra głosi: Wod­nik dzba­nek wo­dy nosi. Gar­niec zdro­wej, zim­nej wody, Coś dla męskich serc ochłody. W gorącej wodzie kąpani, Przez Niego będą oblani. Sprawę ma­my oczywistą: Wod­nik zaw­sze realistą. Cze­mu za­tem je kochamy? Pa­nie Wod­nik podziwiamy? Pa­ni Wod­nik ma coś w sobie. Każdy fa­cet Wam to powie. Wdzięk i urok osobisty; To za­lety z długiej listy. *Pew­nej Pa­ni Wod­nik dedykowane.Świat ma na co dzień tyl­ko jed­no za­pot­rze­bowa­nie, pracę.Pla­ny to tyl­ko dob­re chęci, chy­ba że na­tychmiast przek­ształcają się w ciężką pracę.