Kar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło...


kar­tka-i pa­pier-to naj­lep­sza-re­cep­-na ca­-zło
marzycielskar­tkai pa­pierto naj­lep­szare­cep­tana ca­lezłokar­tka i pa­pieri pa­pier to naj­lep­szato naj­lep­sza re­cep­tare­cep­ta na ca­lena ca­le złokar­tka i pa­pier to naj­lep­szai pa­pier to naj­lep­sza re­cep­tato naj­lep­sza re­cep­ta na ca­lere­cep­ta na ca­le złokar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­tai pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­leto naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le złokar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­lei pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło

Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia.By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki.Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości.Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier.