Kar­to­teki po­licyj­ne są często naszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelności.


kar­to­teki-po­licyj­ne-są często-naszą-­dyną-prze­pus­tką-do nieśmiertelnoś
milan kunderakar­to­tekipo­licyj­nesą częstonasząje­dynąprze­pus­tkądo nieśmiertelnościkar­to­teki po­licyj­nepo­licyj­ne są częstosą często nasząnaszą je­dynąje­dyną prze­pus­tkąprze­pus­tką do nieśmiertelnościkar­to­teki po­licyj­ne są częstopo­licyj­ne są często nasząsą często naszą je­dynąnaszą je­dyną prze­pus­tkąje­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelnościkar­to­teki po­licyj­ne są często nasząpo­licyj­ne są często naszą je­dynąsą często naszą je­dyną prze­pus­tkąnaszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelnościkar­to­teki po­licyj­ne są często naszą je­dynąpo­licyj­ne są często naszą je­dyną prze­pus­tkąsą często naszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelności

Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami. -Mała Mi
biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła. -Ryder
Życie-jest niczym-pus­-kar­tka-i to my jes­teśmy-auto­rami-te­go-dzieła