Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
marcel achardkarieraartystypodobnajestkarierzekurtyzanynajpierwdlawłasnejprzyjemnościpotemprzyjemnościinnychkońcupieniędzykariera artystyartysty podobnapodobna jestjest karierzekarierze kurtyzanynajpierw dladla własnejwłasnej przyjemnościpotem dladla przyjemnościprzyjemności innychw końcukońcu dladla pieniędzykariera artysty podobnaartysty podobna jestpodobna jest karierzejest karierze kurtyzanynajpierw dla własnejdla własnej przyjemnościpotem dla przyjemnościdla przyjemności innycha w końcuw końcu dlakońcu dla pieniędzykariera artysty podobna jestartysty podobna jest karierzepodobna jest karierze kurtyzanynajpierw dla własnej przyjemnościpotem dla przyjemności innycha w końcu dlaw końcu dla pieniędzykariera artysty podobna jest karierzeartysty podobna jest karierze kurtyzanya w końcu dla pieniędzy

Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności? Cudowne wonie wymyślamy dla własnej przyjemności i wygody. . . ale po co smrody?Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Żaden człowiek nie jest hipokrytą jedynie dla przyjemności.Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności.