Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.


kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-potem-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
marcel achardkarieraartystypodobnajestkarierzekurtyzanynajpierwdlawłasnejprzyjemnościpotemprzyjemnościinnychkońcupieniędzykariera artystyartysty podobnapodobna jestjest karierzekarierze kurtyzanynajpierw dladla własnejwłasnej przyjemnościpotem dladla przyjemnościprzyjemności innychw końcukońcu dladla pieniędzykariera artysty podobnaartysty podobna jestpodobna jest karierzejest karierze kurtyzanynajpierw dla własnejdla własnej przyjemnościpotem dla przyjemnościdla przyjemności innycha w końcuw końcu dlakońcu dla pieniędzykariera artysty podobna jestartysty podobna jest karierzepodobna jest karierze kurtyzanynajpierw dla własnej przyjemnościpotem dla przyjemności innycha w końcu dlaw końcu dla pieniędzykariera artysty podobna jest karierzeartysty podobna jest karierze kurtyzanya w końcu dla pieniędzy

Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, później dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
kariera-artysty-podobna-jest-karierze-kurtyzany-najpierw-dla-własnej-przyjemnoś-później-dla-przyjemnoś-innych-a-w-końcu-dla-pieniędzy
Raz wyszłaś za mąż na złość, a raz dla pieniędzy. Czy myślałaś kiedyś o wyjściu za mąż dla przyjemności?  -Margaret Mitchell
raz-wyszłaś-za mąż-na złość-a raz-dla-pieniędzy-czy myśłaś-kiedyś-o wyjściu-za mąż-dla-przyjemnoś 
Cudowne wonie wymyślamy dla własnej przyjemności i wygody. . . ale po co smrody? -Stefan Pacek
cudowne-wonie-wymyślamy-dla-własnej-przyjemnoś-i-wygody-ale-po-co-smrody
Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy. -Marcel Achard
ka­riera-ar­tysty-po­dob­na-jest ka­rie­rze-kur­ty­zany-naj­pierw-dla-włas­nej-przy­jem­noś-po­tem-dla-przy­jem­noś-in­nych
Żaden człowiek nie jest hipokrytą jedynie dla przyjemności. -Samuel Johnson
Żaden-człowiek-nie-jest-hipokrytą-jedynie-dla-przyjemnoś
Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell
pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś