Kary służą do odstraszania tych, którzy nie chcą grzeszyć.


kary-służą-do-odstraszania-tych-którzy-nie-chcą-grzeszyć
anonimkarysłużądoodstraszaniatychktórzyniechcągrzeszyćkary służąsłużą dodo odstraszaniaodstraszania tychktórzy nienie chcąchcą grzeszyćkary służą dosłużą do odstraszaniado odstraszania tychktórzy nie chcąnie chcą grzeszyćkary służą do odstraszaniasłużą do odstraszania tychktórzy nie chcą grzeszyćkary służą do odstraszania tych

Ka­ry służą do od­strasza­nia tych, którzy nie chcą grzeszyć.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.Nie ma gor­szych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć.