Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka.


kawa-jest-jak-diabeł-czarna-jak-piekło-gorąca-jak-miłość-słodka
charles maurice talleyrand - perigordkawajestjakdiabełczarnapiekłogorącamiłośćsłodkakawa jestjak diabełdiabeł czarnajak piekłopiekło gorącajak miłośćmiłość słodkajak diabeł czarnajak piekło gorącajak miłość słodka

Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
kawa-musi-być-gorąca-jak-piekło-czarna-jak-diabeł-czysta-jak-anioł-słodka-jak-miłość
Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka. -Chluby_kwiat_mowi_Drumphe
miłość-a przy­naj­mniej- praw­dzi­wa-jest jak jak ka­kao- mu­-być-gorąca-ale-cza­sem-by­wa-gorzka
Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton  -Thobeta
praw­dzi­wa-miłość-jest rzad­ka-jak krop­-wo­dy-na pus­ty­-i gorąca-jak jej-piasek-nie bi­-re­kordów-częstot­li­woś