Kawa jest: jak diabeł czarna, jak piekło gorąca, jak miłość słodka.


kawa-jest-jak-diabeł-czarna-jak-piekło-gorąca-jak-miłość-słodka
charles maurice talleyrand - perigordkawajestjakdiabełczarnapiekłogorącamiłośćsłodkakawa jestjak diabełdiabeł czarnajak piekłopiekło gorącajak miłośćmiłość słodkajak diabeł czarnajak piekło gorącajak miłość słodka

Kawa musi być gorąca jak piekło, czarna jak diabeł, czysta jak anioł, słodka jak miłość.Miłość powinna być gorąca, jak groźna lawa wulkaniczna. gwałtowna niby potok rwący i jak dynamit dynamiczna. Miłość powinna być burzliwa, jak halny, który ścina drzewa, i nieszczęśliwa i szczęśliwa, również szalona jak ulewa.Miłość... A przy­naj­mniej ta praw­dzi­wa jest jak jak ka­kao - mu­si być gorąca, ale cza­sem by­wa gorzka.Praw­dzi­wa miłość jest rzad­ka jak krop­la wo­dy na pus­ty­ni i gorąca jak jej piasek. Nie bi­je re­kordów częstot­li­wości i nie uk­ry­wa zazdrości. Tho­mas Merton Her­ba­ta jest biała Her­ba­ta jest czarna Jest też czerwona Oczy­wiście i zielona Ta­kie to sma­ki, her­ba­ta ma To znaczy kolory Y Ano tak No kur­cze, niech już tak zostanie Lu­bię gorącą her­batę na śniada­nie Ja naj­bar­dziej lu­bię tą czarną W ko­lorze brązo­wym, z cytryną Czy­li jak już mówiłem żółtą Lu­bię tę her­batę żółtą z miodem Tak zwa­nym słod­kim złotem. {15 grud­nia - Między­naro­dowy dzień herbaty}  Tęsknię za Dniem Ko­biet, niecodzien­nym jak kiedyś. Z kawą mieloną i bu­kietem goździków. Gdy każda miłość była pros­ta jak kłos zboża. Bez he­roi­cznych czynów i marznięcia w werandzie.