Kiedyś żeby z kimś zer­wać, trze­ba było się ja­koś wy­silić... Spot­kać się w czte­ry oczy, na­pisać list... Dziś można to zro­bić pra­wie ano­nimo­wo, wy­syłając jed­ne­go głupiego SMS'a.


kiedyś-żeby-z kimś-zer­wać-trze­ba-było ę-ja­koś-wy­silić-spot­kać ę-w czte­ry-oczy-na­pisać-list-dziś można
nighthuntresskiedyśżebyz kimśzer­waćtrze­babyło sięja­kośwy­silićspot­kać sięw czte­ryoczyna­pisaćlistdziś możnato zro­bićpra­wieano­nimo­wowy­syłającjed­ne­gogłupiegosms'akiedyś żebyżeby z kimśz kimś zer­waćtrze­ba było siębyło się ja­kośja­koś wy­silićwy­silić spot­kać sięspot­kać się w czte­ryw czte­ry oczyna­pisać listlist dziś możnadziś można to zro­bićto zro­bić pra­wiepra­wie ano­nimo­wowy­syłając jed­ne­gojed­ne­go głupiegogłupiego sms'akiedyś żeby z kimśżeby z kimś zer­waćtrze­ba było się ja­kośbyło się ja­koś wy­silićja­koś wy­silić spot­kać sięwy­silić spot­kać się w czte­ryspot­kać się w czte­ry oczyna­pisać list dziś możnalist dziś można to zro­bićdziś można to zro­bić pra­wieto zro­bić pra­wie ano­nimo­wowy­syłając jed­ne­go głupiegojed­ne­go głupiego sms'a

Kiedyś przyj­dzie czas, że każdy człowiek przej­rzy na oczy. Sta­raj się zro­bić tak, aby nie było to do­piero po śmierci. -qches
kiedyś-przyj­dzie-czas-że każdy-człowiek-przej­rzy-na oczy-sta­raj ę-zro­bić-tak-aby nie było-to do­piero-po śmierci
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
`Wys­tar­czy po­wie­dzieć ANO­NIMO­WO by każdy stał się odważniejszy. -bluecaffe
`wys­tar­czy-po­wie­dzieć-ano­nimo­wo-by każdy-stał ę-odważniejszy
Wielu chce za­pisać się na kar­tach his­to­rii, niewielu jed­nak uda­je się to zro­bić na jej dob­rych stronach. -Logos
wielu-chce-za­pisać ę-na kar­tach-his­to­rii-niewielu-jed­nak-uda­ ę-to zro­bić-na jej-dob­rych-stronach