Kiedyś by­liśmy so­bie tak bliscy. A dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy....


kiedyś-by­liśmy-so­bie-tak-bliscy-a-dziś-nie pot­ra­fimy-so­bie-spoj­rzeć-pros­to-w oczy
stokrotka123kiedyśby­liśmyso­bietakbliscydziśnie pot­ra­fimyspoj­rzećpros­tow oczykiedyś by­liśmyby­liśmy so­bieso­bie taktak bliscydziś nie pot­ra­fimynie pot­ra­fimy so­bieso­bie spoj­rzećspoj­rzeć pros­topros­to w oczykiedyś by­liśmy so­bieby­liśmy so­bie takso­bie tak bliscya dziś nie pot­ra­fimydziś nie pot­ra­fimy so­bienie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzećso­bie spoj­rzeć pros­tospoj­rzeć pros­to w oczykiedyś by­liśmy so­bie takby­liśmy so­bie tak bliscya dziś nie pot­ra­fimy so­biedziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzećnie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­toso­bie spoj­rzeć pros­to w oczykiedyś by­liśmy so­bie tak bliscya dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzećdziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­tonie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy

Wśród wie­rzb i ciem­nej nocy sta­liśmy przytuleni. Było nam ze sobą dobrze, nie wie­dzieliśmy, że tak się wszys­tko zmieni. Wie­rzy­liśmy so­bie wzajemnie i szczęście było z nami. By­liśmy so­bie ta­cy bliscy, by­liśmy zakochani. ® by Mrs Vercetti sko­ro pot­ra­fimy po­kazać jak dob­rze so­bie bez siebie nawza­jem radzi­my, sko­ro pot­ra­fimy w to na­wet uwie­rzyć, że radzi­my so­bie całkiem nieźle, to po jaką cho­lerę jes­teśmy so­bie nawza­jem pot­rzeb­ni ?.Żyć tak, by móc w lus­trze spoj­rzeć so­bie w oczy z sa­tys­fak­cją, to zwycięstwo.Ja i mój były mąż za­kocha­liśmy się w so­bie od pier­wsze­go wej­rze­nia. Na­leżało spoj­rzeć po raz drugi...Szczęścia! Wszys­tkim pa­rom, które tak ład­nie wyz­nają so­bie miłość przez ko­muni­kato­ry in­terne­towe, a idąc ulicą na­wet nie spoj­rzą so­bie w oczy.pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...