Kiedyś było jak w niebie Nag­le od­szedłeś z dnia na dzień Te­raz wra­casz i py­tasz czy możesz znów za­gościć w moich snach, w moich myślach, w roz­mo­wach w ciągu dnia... Ja sa­ma siebie py­tam czy jest sens, byś znów mógł za­gościć tam gdzie chcesz. Wcześniej nie py­tałeś, nie pro­siłeś sa­ma wpuściłam Cię...


kiedyś-było-jak w niebie-nag­-od­szedłeś-z dnia-na dzień-te­raz-wra­casz-i py­tasz-czy-możesz-znów-za­gość-w moich-snach-w moich
opuszczonakiedyśbyłojak w niebienag­leod­szedłeśz dniana dzieńte­razwra­caszi py­taszczymożeszznówza­gościćw moichsnachmyślachw roz­mo­wachw ciągudniajasa­masiebiepy­tamjest sensbyśmógłtamgdziechceszwcześniejnie py­tałeśnie pro­siłeśwpuściłamciękiedyś byłobyło jak w niebiejak w niebie nag­lenag­le od­szedłeśod­szedłeś z dniaz dnia na dzieńna dzień te­razte­raz wra­caszwra­casz i py­taszi py­tasz czyczy możeszmożesz znówznów za­gościćza­gościć w moichw moich snachw moich myślachw roz­mo­wach w ciąguw ciągu dniadnia jaja sa­masa­ma siebiesiebie py­tampy­tam czyczy jest sensbyś znówznów mógłmógł za­gościćza­gościć tamtam gdziegdzie chceszwcześniej nie py­tałeśnie pro­siłeś sa­masa­ma wpuściłamwpuściłam ciękiedyś było jak w niebiebyło jak w niebie nag­lejak w niebie nag­le od­szedłeśnag­le od­szedłeś z dniaod­szedłeś z dnia na dzieńz dnia na dzień te­razna dzień te­raz wra­caszte­raz wra­casz i py­taszwra­casz i py­tasz czyi py­tasz czy możeszczy możesz znówmożesz znów za­gościćznów za­gościć w moichza­gościć w moich snachw roz­mo­wach w ciągu dniaw ciągu dnia jadnia ja sa­maja sa­ma siebiesa­ma siebie py­tamsiebie py­tam czypy­tam czy jest sensbyś znów mógłznów mógł za­gościćmógł za­gościć tamza­gościć tam gdzietam gdzie chcesznie pro­siłeś sa­ma wpuściłamsa­ma wpuściłam cię

Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę  -xdomix
znów-piszę-o miłoś-znów-to jest dla-ciebie-znów-myślą-o to­bie-znów-bra­kuje-mi ciebie-znów-chce-cie-mieć-przy-so­bie-znów-kocham