Kiedyś mi obiecałeś! Pa­miętasz jeszcze? Wte­dy zro­biłabym wszys­tko, wszys­tko,żeby raz jeszcze poczuć.... Dziś mnie niena­widzisz za sa­mo is­tnienie, tak wiel­ka była Two­ja miłość? Dziś liżę ra­ny i obiecuję so­bie, że już nigdy, Nig­dy więcej...


kiedyś-mi obiecałeś-pa­miętasz-jeszcze-wte­dy-zro­biłabym-wszys­tko-wszys­tkożeby-raz-jeszcze-poczuć-dziś-mnie-niena­widzisz
nietwojasprawakiedyśmi obiecałeśpa­miętaszjeszczewte­dyzro­biłabymwszys­tkowszys­tkożebyrazjeszczepoczućdziśmnieniena­widziszza sa­mois­tnienietakwiel­kabyłatwo­jamiłośćliżęra­nyi obiecujęso­bieże jużnigdynig­dywięcejkiedyś mi obiecałeśpa­miętasz jeszczewte­dy zro­biłabymzro­biłabym wszys­tkoraz jeszczejeszcze poczućdziś mniemnie niena­widziszniena­widzisz za sa­moza sa­mo is­tnienietak wiel­kawiel­ka byłabyła two­jatwo­ja miłośćdziś liżęliżę ra­nyra­ny i obiecujęi obiecuję so­bieże już nigdynig­dy więcejwte­dy zro­biłabym wszys­tkoraz jeszcze poczućdziś mnie niena­widziszmnie niena­widzisz za sa­moniena­widzisz za sa­mo is­tnienietak wiel­ka byławiel­ka była two­jabyła two­ja miłośćdziś liżę ra­nyliżę ra­ny i obiecujęra­ny i obiecuję so­bie