Kiedyś na lek­cji his­to­rii, wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowi - jol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to  -wra­cam za pięć minet 


kiedyś-na lek­cji-his­to­rii-wpa­da-mąż-nau­czy­ciel­ki-i mowi-jol­ka-poz­wol-na chwilę-nau­cztciel­ka-na to -wra­cam
melchiorkiedyśna lek­cjihis­to­riiwpa­damążnau­czy­ciel­kii mowijol­kapoz­wolna chwilęnau­cztciel­kana to wra­camza pięćminet kiedyś na lek­cjina lek­cji his­to­riiwpa­da mążmąż nau­czy­ciel­kinau­czy­ciel­ki i mowii mowijol­kajol­ka poz­wolpoz­wol na chwilęna chwilę nau­cztciel­kanau­cztciel­ka na to wra­cam za pięćza pięć minet kiedyś na lek­cji his­to­riiwpa­da mąż nau­czy­ciel­kimąż nau­czy­ciel­ki i mowinau­czy­ciel­ki i mowijol­ka poz­woljol­ka poz­wol na chwilępoz­wol na chwilę nau­cztciel­kana chwilę nau­cztciel­ka na to wra­cam za pięć minet wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowimąż nau­czy­ciel­ki i mowijol­ka poz­wol na chwilęjol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­kapoz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to wpa­da mąż nau­czy­ciel­ki i mowijol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­kajol­ka poz­wol na chwilę nau­cztciel­ka na to 

nau­czy­ciel­ka py­ta ja­sia : - ja­siu, ja­ki zna­ny człowiek miał inic­jały w.l ? ja­siu na to : - włodzi­mierz lubański. nau­czy­ciel­ka : - źle. mu­sisz wie­dzieć, że to był włodzi­mierz le­nin ! na to ja­siu : - nie znam, to chy­ba ja­kiś rezerwowy Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”.doświad­cze­nie to nau­czy­ciel życia.Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.) His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości.jes­teś dla mnie jak córka, ma­ma, sios­tra, bab­cia, ciocia, nau­czy­ciel, pe­dagog, psycho­log, psychiat­ra, psycho­tera­peuta, chłopak i przy­jaciel w jednym