Kiedyś o miłości myślano jako o sile motywującej, nadającej w pewien sposób kierunek naszemu życiu. Obecnie i to stoi pod znakiem zapytania. Miłość sama dla siebie stała się problemem wymagającym rozwiązania.


kiedyś-o-miłoś-myślano-jako-o-sile-motywującej-nadającej-w-pewien-sposób-kierunek-naszemu-życiu-obecnie-i-to-stoi-pod-znakiem-zapytania
rollo maykiedyśmiłościmyślanojakosilemotywującejnadającejpewiensposóbkieruneknaszemużyciuobecnietostoipodznakiemzapytaniamiłośćsamadlasiebiestałasięproblememwymagającymrozwiązaniakiedyś oo miłościmiłości myślanomyślano jakojako oo silesile motywującejnadającej ww pewienpewien sposóbsposób kierunekkierunek naszemunaszemu życiuobecnie istoi podpod znakiemznakiem zapytaniamiłość samasama dladla siebiesiebie stałastała sięsię problememproblemem wymagającymwymagającym rozwiązaniakiedyś o miłościo miłości myślanomiłości myślano jakomyślano jako ojako o sileo sile motywującejnadającej w pewienw pewien sposóbpewien sposób kieruneksposób kierunek naszemukierunek naszemu życiui to stoistoi pod znakiempod znakiem zapytaniamiłość sama dlasama dla siebiedla siebie stałasiebie stała sięstała się problememsię problemem wymagającymproblemem wymagającym rozwiązania

Ziemia to kropka pod znakiem zapytania.Stawiam kropkę pod znakiem zapytania.Wykrzyknik który sflaczał, staje się znakiem zapytania.Miłość i służba nadają sens naszemu życiu.Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania.Zamiast zwyczajnie rejestrować rzeczywistość - fotografia stała się normą sposobów w jakie widzimy rzeczy - zmieniając w ten sam sposób samą ideę rzeczywistości i realizmu.