kiedyś od­najdę je wszystkie dziś zaczy­nam swoją drogę po­zos­ta­wię po so­bie czystkę za ple­cy rzucę całą trwogę są jak ka­raluchy paskudne gnieżdżą w za­kamar­kach myśli drętwe i brudne jedzą młode w poczwarkach chcę ra­tować je­go resztkę niez­na­jomość lo­su czeka jed­nak prze­kona­na jestem bez su­mienia nie ma człeka  


kiedyś-od­najdę- wszystkie-dziś-zaczy­nam-swoją-drogę-po­zos­­wię-po so­bie-czystkę-za-ple­cy-rzucę-całą-trwogę-są
papużkakiedyśod­najdęje wszystkiedziśzaczy­namswojądrogępo­zos­ta­więpo so­bieczystkęzaple­cyrzucęcałątrwogęjak ka­raluchypaskudnegnieżdżąw za­kamar­kachmyślidrętwei brudnejedząmłodew poczwarkachchcęra­towaćje­goresztkęniez­na­jomośćlo­suczekajed­nakprze­kona­najestembezsu­mienianie ma człeka kiedyś od­najdęod­najdę je wszystkieje wszystkie dziśdziś zaczy­namzaczy­nam swojąswoją drogędrogę po­zos­ta­więpo­zos­ta­wię po so­biepo so­bie czystkęczystkę zaza ple­cyple­cy rzucęrzucę całącałą trwogętrwogę sąsą jak ka­raluchyjak ka­raluchy paskudnepaskudne gnieżdżągnieżdżą w za­kamar­kachw za­kamar­kach myślimyśli drętwedrętwe i brudnei brudne jedząjedzą młodemłode w poczwarkachw poczwarkach chcęchcę ra­towaćra­tować je­goje­go resztkęresztkę niez­na­jomośćniez­na­jomość lo­sulo­su czekaczeka jed­nakjed­nak prze­kona­naprze­kona­na jestemjestem bezbez su­mieniasu­mienia nie ma człekanie ma człeka  kiedyś od­najdę je wszystkieod­najdę je wszystkie dziśje wszystkie dziś zaczy­namdziś zaczy­nam swojązaczy­nam swoją drogęswoją drogę po­zos­ta­więdrogę po­zos­ta­wię po so­biepo­zos­ta­wię po so­bie czystkępo so­bie czystkę zaczystkę za ple­cyza ple­cy rzucęple­cy rzucę całąrzucę całą trwogęcałą trwogę sątrwogę są jak ka­raluchysą jak ka­raluchy paskudnejak ka­raluchy paskudne gnieżdżąpaskudne gnieżdżą w za­kamar­kachgnieżdżą w za­kamar­kach myśliw za­kamar­kach myśli drętwemyśli drętwe i brudnedrętwe i brudne jedząi brudne jedzą młodejedzą młode w poczwarkachmłode w poczwarkach chcęw poczwarkach chcę ra­towaćchcę ra­tować je­gora­tować je­go resztkęje­go resztkę niez­na­jomośćresztkę niez­na­jomość lo­suniez­na­jomość lo­su czekalo­su czeka jed­nakczeka jed­nak prze­kona­najed­nak prze­kona­na jestemprze­kona­na jestem bezjestem bez su­mieniabez su­mienia nie ma człekasu­mienia nie ma człeka