Kiedyś spoj­rzałam w niebo i tak nag­le, znikąd wy­myśliłam so­bie Ciebie. Dzi­siaj ta gwiaz­da świeci znów...


kiedyś-spoj­rzałam-w niebo-i tak-nag­-znikąd-wy­myśliłam-so­bie-ciebie-dzi­siaj- gwiaz­da-świeci-znów
opuszczonakiedyśspoj­rzałamw nieboi taknag­leznikądwy­myśliłamso­bieciebiedzi­siajta gwiaz­daświeciznówkiedyś spoj­rzałamspoj­rzałam w niebow niebo i taki tak nag­leznikąd wy­myśliłamwy­myśliłam so­bieso­bie ciebiedzi­siaj ta gwiaz­data gwiaz­da świeciświeci znówkiedyś spoj­rzałam w niebospoj­rzałam w niebo i takw niebo i tak nag­leznikąd wy­myśliłam so­biewy­myśliłam so­bie ciebiedzi­siaj ta gwiaz­da świecita gwiaz­da świeci znówkiedyś spoj­rzałam w niebo i takspoj­rzałam w niebo i tak nag­leznikąd wy­myśliłam so­bie ciebiedzi­siaj ta gwiaz­da świeci znówkiedyś spoj­rzałam w niebo i tak nag­le

Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami.Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę Kiedyś by­liśmy so­bie tak bliscy. A dziś nie pot­ra­fimy so­bie spoj­rzeć pros­to w oczy....Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r.To, co dzi­siaj jest do­wie­dzione, kiedyś było fantazją.W dzi­siej­szym dniu widziałem zna­ki na niebie. A w nich coś, co przy­pomi­nało mi  Ciebie. Może Ty wiesz coś, cze­go ja nie wiem. Ale wiedz, że jest tu ktoś, kto cze­ka na Ciebie. Nag­le wiatr zza mych pleców wieje, wtem nag­le czas za­mienia się w ból. Cisza. Tęsknię.