Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności.


kiedyś-wy­myśliłem-so­bie-taką-własną-normę- jak da­leko-można ę-po­sunąć-za da­leko-nor­my są po to-by porządko­wać
kuba wojewódzkikiedyśwy­myśliłemso­bietakąwłasnąnormę– jak da­lekomożna siępo­sunąćza da­lekonor­my są po toby porządko­waćświatwy­cie­czki po­zanor­myby­wająposzu­kiwa­niemjak naj­większe­goob­sza­ruwolnościkiedyś wy­myśliłemwy­myśliłem so­bieso­bie takątaką własnąwłasną normęnormę – jak da­leko– jak da­leko można sięmożna się po­sunąćpo­sunąć za da­lekoby porządko­wać światwy­cie­czki po­za nor­mynor­my by­wająby­wają poszu­kiwa­niemposzu­kiwa­niem jak naj­większe­gojak naj­większe­go ob­sza­ruob­sza­ru wolnościkiedyś wy­myśliłem so­biewy­myśliłem so­bie takąso­bie taką własnątaką własną normęwłasną normę – jak da­lekonormę – jak da­leko można się– jak da­leko można się po­sunąćmożna się po­sunąć za da­lekowy­cie­czki po­za nor­my by­wająnor­my by­wają poszu­kiwa­niemby­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­goposzu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­rujak naj­większe­go ob­sza­ru wolności

Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko. -Tristan Bernard
trze­ba-niekiedy-wie­dzieć-jak da­leko-można ę-po­sunąć-za daleko
Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
niena­wiśą-nie można-za­jechać-da­leko-za da­leko-można
Wy­biegam w przód, aby zo­baczyć jak da­leko kiedyś zajde. -tkaczu32
wy­biegam-w przód-aby zo­baczyć-jak da­leko-kiedyś-zajde
Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte?  -Woody Allen
Świat-niewidzial­ny-is­tnieje-bez-dwóch-zdań-kwes­tia tyl­ko-jak da­leko-to jest od śródmieścia-i do której otwarte