Kiedy się chce szybko pocieszyć kobietę, należy ją przede wszystkim wziąć na kolana.


kiedy-ę-chce-szybko-pocieszyć-kobietę-należy-ją-przede-wszystkim-wziąć-na-kolana
william wilkie collinskiedysięchceszybkopocieszyćkobietęnależyprzedewszystkimwziąćnakolanakiedy sięsię chcechce szybkoszybko pocieszyćpocieszyć kobietęnależy jąją przedeprzede wszystkimwszystkim wziąćwziąć nana kolanakiedy się chcesię chce szybkochce szybko pocieszyćszybko pocieszyć kobietęnależy ją przedeją przede wszystkimprzede wszystkim wziąćwszystkim wziąć nawziąć na kolanakiedy się chce szybkosię chce szybko pocieszyćchce szybko pocieszyć kobietęnależy ją przede wszystkimją przede wszystkim wziąćprzede wszystkim wziąć nawszystkim wziąć na kolanakiedy się chce szybko pocieszyćsię chce szybko pocieszyć kobietęnależy ją przede wszystkim wziąćją przede wszystkim wziąć naprzede wszystkim wziąć na kolana

Przede wszystkim drukować należy to, co nie było do druku przeznaczone.Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.Wiedział tylko tyle należy szanować to, co czyni człowieka szczęśliwym albo chociaż zadowolonym. Przede wszystkim nie zmuszał nikogo, aby był szczęśliwy na jego modłę.Cóż zatem innego spaja doczesność z wiecznością, jak nie miłość, która przede wszystkim i właśnie dlatego, kiedy wszystko przeminęło, istnieje i trwa?Starzeje się przede wszystkim nowość.Miłość żywi się przede wszystkim cierpieniem.