Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność.


kiedy-ę-dwadzieścia-lat-to-klęska-jest-jeszcze-przygodą-ale-w-dziesięć-lat-później-wygląda-ona-jak-stara-prostytutka-i-jest-tak-samo-nie-do
marek hłaskokiedysiędwadzieścialattoklęskajestjeszczeprzygodąaledziesięćlatpóźniejwyglądaonajakstaraprostytutkataksamoniedozniesieniajejzapachobecnośćkiedy masię dwadzieściadwadzieścia latklęska jestjest jeszczejeszcze przygodąale ww dziesięćdziesięć latlat późniejpóźniej wyglądawygląda onaona jakjak starastara prostytutkaprostytutka ii jestjest taktak samosamo nienie dodo zniesieniajak jejjej zapachzapach ii jejjej obecnośćkiedy ma sięma się dwadzieściasię dwadzieścia latklęska jest jeszczejest jeszcze przygodąale w dziesięćw dziesięć latdziesięć lat późniejlat później wyglądapóźniej wygląda onawygląda ona jakona jak starajak stara prostytutkastara prostytutka iprostytutka i jesti jest takjest tak samotak samo niesamo nie donie do zniesieniajak jej zapachjej zapach izapach i jeji jej obecność

Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.przeżyć jeszcze raz mieć dwadzieścia lat pachnący bu­kiet marzeń w ramionach słyszysz głos tęskno­ty jak stru­na dźwięczy do lat szalonych kiedyś ty i ty wspomnisz Cris 23.06.2016r.Myślała, ze pęknie jej ser­ce, gdy wy­powie­działa te słowa, że się nie pod­niesie... Nie zro­biła te­go od ra­zu. Że nie ma dla ko­go już żyć... Te­raz wie, że ma. Że za­pom­ni, jak to jest się uśmie­chać... Uśmie­cha się nadal. Że zwątpi w to, co rodzi­ce wpa­jali jej od lat... A ona da­lej tak sa­mo moc­no wie­rzy w dru­giego człowieka. A ser­ce? ...ser­ce jej pękło.W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem.Dowodem geniuszu jest dwadzieścia lat później dostarczać idei kretynom.Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona..